پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسؤلیت مدنی

مدیران شهربازی در قبال استفاده کنندگان


انتخاب شخصیت
کد ملی
سال تولد
جنسیت
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
شغل
شماره همراه
پست الکترونیک
کد پستی
استان
شهر

عنوان و شرایط مورد بیمه

بلی خیر
دستگاه
نفر
نفر

ساعت کاری شهر بازی:

تعداد دستگاه های موجود در شهر بازی

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه