فرم پیشنهاد بیمه باربری (وارداتی/ صادراتی)


انتخاب شخصیت
کد ملی
سال تولد
جنسیت
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
شغل
شماره همراه
پست الکترونیک
کد پستی
استان
شهر

مشخصات ذینفع

مشخصات محموله

مشخصات حمل

مجاز غیر مجاز
مجاز غیر مجاز
مجاز غیر مجاز
با احتساب 10% با احتساب 20%
بله خیر
بله خیر

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه