پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسؤلیت مدنی

مدیران اردو و تورهای گردشگری


انتخاب شخصیت
کد ملی
سال تولد
جنسیت
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
شغل
شماره همراه
پست الکترونیک
کد پستی
استان
شهر

شرایط برگذاری اردو

2- نوع اردو:

زیارتی
سیاحتی
تفریحی
آموزشی تئوریک
آموزش عملی
کوهنوردی
مناطق جنگی
ورزشی
سایر
روز
نفر
نفر

نحو انجام اردو

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه