فرم پیشنهاد بیمه بدنه خودرو


کد پستی
انتخاب شخصیت
کد ملی
نام
نام خانوادگی
شماره همراه
تلفن ثابت
کد پستی
آدرس

مشخصات مورد بیمه

تاریخ صدور گواهینامه :
تعداد استفاده کنندگان از خودرو :
شماره انتظامی وسیله نقلیه :
سال ساخت
نوع پلاک خودرو :
نوع وسیله نقلیه :
مالکیت وسیله نقلیه :
کاربری خودرو :
نوع خودرو
تیپ خودرو
رنگ
سابقه بیمه بدنه وسیله نقلیه :
بیمه گر سال قبل
شماره بیمه نامه سال قبل
تاریخ انقضاء
:سابقه خسارت
بیمه گر بیمه نامه شخص ثالث
شماره بیمه نامه
تاریخ صدور
تاریخ انقضاء
آیا خودرو معرفی شده سالم است؟
ارزش خودرو با طبق نظر بیمه گذار

عنوان و ارزش مالی مورد بیمه

الف:خسارت ها و هزینه های تحت پوشش طبق مفاد ماده3 فصل دوم آیین نامه شماره 53 شورایعالی بیمه (شرایط عمومی بیمه بدنه) حق بیمه
ب: پوشش های تکمیلی
بلایای طبیعی:سیل،زلزله،آتشفشان
پاشیدگی رنگ مواد اسیدی و شیمیایی
شکست شیشه به تنهایی به عللی غیراز خطرات اصلی
سرقت درجای لوازم و قطعات خودرو
سرقت درجای لوازم و قطعات درخواستی بیمه گذار
غرامت عدم استفاده از خودرو در مدت تعمیرات
افزایش ارزش خودرو تا 25% نوسانات بازارقیمت ها
سایر:به شرح مندرج در متن بیمه نامه

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه