پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسؤلیت مدنی

کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی


ثالث مالی

انتخاب شخصیت*
کد ملی*
نام*
نام خانوادگی *
شماره همراه *
تلفن ثابت
کد پستی
آدرس *


موارد اجباری را بارگذاری کنید

تعهدات

 
نفر
نفر

پوشش ها

انتخاب شرکت/های بیمه گر

سوابق بیمه ای

مشخصات بنا

این بخش می بایست مطابق با اطلاعات مندرج در پرونده پروانه ساخت تکمیل گردد. توجه نمائید اطلاعات مورد درخواست در میزان حق بیمه تاثیر مستقیم دارد .
متر مربع
متر مربع
طبقه
طبقه

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه