استعلام نرخ وتعهدات بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده خوردو

نوع خودرو
تیپ خودرو
کاربری خودرو
سال ساخت

سوابق بیمه ای خودرو
سابقه ی خسارت
وضعیت خسارت راننده
درصد تخفیف بیمه ای راننده

تاریخ اتمام بیمه نامه قبلی